Algemene voorwaarden

1. Definities en toepasselijkheid

1.Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Cheapchats.nl met Klant en derden, evenals op de uitvoering daarvan.

2.Onder “Cheapchats.nl” wordt in deze overeenkomst verstaan: de eenmanszaak Digital Customer Care Company, met als handelsnaam Cheapchats.nl, gevestigd en kantoorhoudende te Amstelveen, met als KvK nummer 51825813.

3.Onder “Klant” wordt in deze overeenkomst verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon, de samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid, alsmede diens vertegenwoordiger en gemachtigde, die met Cheapchats.nl een overeenkomst hebben afgesloten of wensen af te sluiten.

4. Onder “Derden” wordt verstaan: Andere (rechts-)personen dan Klant en Cheapchats.nl.

5.Onder “Overeenkomst(en)” wordt verstaan: alle, in relatie met Klant, door Cheapchats.nl gehanteerde overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;

6.Afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts geldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Cheapchats.nl zijn overeengekomen;

7.Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.Offertes en overeenkomsten

1. Alle door Cheapchats.nl gedane aanbiedingen – in welke vorm dan ook gedaan – zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk kenbaar is gemaakt. Aanbiedingen verplichten Cheapchats.nl niet tot het aangaan van een overeenkomst;

2. Aanbiedingen van Cheapchats.nl zijn geldig gedurende dertig dagen na de datum van de aanbieding, maar worden geheel vrijblijvend gedaan. Cheapchats.nl kan haar aanbod herroepen gedurende vijf werkdagen na de aanvaarding door de Klant.

3. Indien in de aanvaarding voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van het bestelformulier worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand zodra Cheapchats.nl aan de Klant heeft bericht met deze afwijkingen van het bestelformulier in te stemmen.

4. De overeenkomst tussen Klant en Cheapchats.nl komt tot stand door acceptatie van de opdracht door laatstgenoemde.

5.De opdrachtverstrekking kan mondeling, schriftelijk of per dataverkeer geschieden. De Klant is gedurende twee weken aan de opdracht gebonden. Indien Cheapchats.nl niet binnen deze termijn de opdracht afwijst, geldt zij als geaccepteerd.

6. In het geval de feitelijke dienstverlening eerder is begonnen dan de ondertekening van de overeenkomst, geldt de begindatum van de dienstverlening als ingangsdatum van de overeenkomst. In de overeenkomst wordt de ingangsdatum vastgelegd.

7. Voor overeenkomsten waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen zeven dagen;

8.De rechten en verplichtingen uit de overeenkomst zijn voor de Klant niet overdraagbaar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cheapchats.nl. Het ontbreken van deze goedkeuring geeft Cheapchats.nl het recht, zonder voorafgaande kennisgeving of gerechtelijke tussenkomst, de overeenkomst te ontbinden;

9.Elke overeenkomst wordt steeds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Klant voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst;

10.Cheapchats.nl behoudt zich het recht voor om – indien zij daartoe aanleiding ziet – aanvragen van Klanten te weigeren.

3.Wijziging in de overeenkomst

1. Behoudens tariefwijziging als hierna bepaald, zullen wijzigingen in de overeenkomst slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Cheapchats.nl en Klant zijn overeengekomen.

2.Indien een wijziging als in het vorig lid bedoeld, leidt tot een verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging van de oorspronkelijke prijs schriftelijk te worden overeengekomen.

4.Duur van de overeenkomst

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 maand.

2.De overeenkomst zal na de overeengekomen periode automatisch verlengd worden met dezelfde termijn. De opzegtermijn is 1 maand.

5.Leveringstermijnen

Alle door Cheapchats.nl genoemde (leverings)termijnen zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld. Indien overschrijding van de (leverings)termijn dreigt plaats te vinden, zal Cheapchats.nl Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Klant heeft in geen geval recht op schadevergoeding in verband met een te late levering.

6.       Zekerheidstelling en uitvoering

1.Cheapchats.nl is steeds gerechtigd, alvorens de werkzaamheden of dienstverlening te beginnen of daarmee door te gaan, voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichting van de Klant te verlangen;

2. Indien de verlangde zekerheid niet, dan wel op ongenoegzame wijze, wordt verstrekt, heeft Cheapchats.nl het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd de aan Cheapchats.nl alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten;

3.Cheapchats.nl verzorgt ten behoeve van Klant ‘online dialogen’ ofwel Chats door de inzet van Live Chat Operators;

4. Voor het juist functioneren van de chatsoftware dient Klant een zogenaamde ‘monitoringcode’, een stukje programmacode, op haar website te implementeren. Klant is verantwoordelijk voor een correcte en tijdige implementatie van deze code en draagt de kosten daarvan zelf;

5. De dienstverlening door Cheapchats.nl zal met zorg worden uitgevoerd, in voorkomend geval overeenkomstig de met Klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures;

6. Het staat Cheapchats.nl vrij om zelf te bepalen op welke wijze en met inzet van welke mensen en middelen zij de opdracht van Klant zal uitvoeren. Indien Klant dit wenst zal Cheapchats.nl haar hierover vooraf inlichten, tenzij dit in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden. De wijze van uitvoering van de opdracht is voor Klant geen grond om de overeenkomst te ontbinden;

7. Cheapchats.nl is gerechtigd om zonder toestemming van de Klant de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien dit naar de mening van Cheapchats.nl een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert, tenzij dit in strijd is met de aard en/of inhoud van de opdracht;

8. Cheapchats.nl en Klant komen schriftelijk overeen voor welke uren Cheapchats.nl bezetting door Live Chat Operators ten behoeve van Klant verzorgt;

9. Het staat Cheapchats.nl vrij binnen een marge van 5% af te wijken van de overeengekomen bezettingsuren per maand;

10.Op nationale feestdagen worden, mits anders overeengekomen, geen diensten verzorgd;

11. Voor een juiste uitvoering van de dienstverlening van Cheapchats.nl zijn de beschikbaarheid van de website van Klant en een correcte implementatie van de in lid 4 genoemde code essentieel. In geval de website van Klant door een storing tijdelijk niet bereikbaar is of de code niet op de juiste manier op de website geplaatst of niet aanwezig is, kan, indien een vast maandelijks budget voor de dienstverlening is afgesproken, hiervoor geen verrekening met Cheapchats.nl plaatsvinden, zelfs als het gegarandeerde aantal chats aan de eind van de maand niet is gehaald;

12. Klant is gehouden Cheapchats.nl van alle informatie en bescheiden te voorzien, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst.

7.
Communicatiedoelstellingen

1.Cheapchats.nl stelt in overleg met Klant de communicatiedoelstellingen voor de te voeren online dialogen vast. Deze communicatiedoelstellingen worden vastgelegd in de informatiesystemen van Cheapchats.nl en vormen de basis voor de training van de Cheapchats.nl Live Chat Operators;

2. Klant begrijpt en accepteert dat scripts slechts een richtlijn voor de te voeren gesprekken vormen en doorgaans niet letterlijk zullen worden gebruikt. Afwijkingen van een script kunnen derhalve voorkomen;

3. Indien Cheapchats.nl nieuwe scripts ontwikkelt, zullen deze niet ingaan tegen de geest van de eerder gemaakte afspraken met Klant. Cheapchats.nl hoeft geen voorafgaande toestemming te vragen aan Klant en Klant accepteert deze wijzigingen;

4. Cheapchats.nl zal nadere aanwijzingen van Klant in acht nemen en aanpassen op het Intranet en/of in scripts.

8. Reclames

1. Reclames dienen schriftelijk te worden ingediend, met nauwkeurige vermelding van de aard en de grond der klacht. De Klant dient te reclameren binnen zeven werkdagen nadat Klant met het gebrek bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn;

2. Indien niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn wordt gereclameerd worden de prestaties van Cheapchats.nl geacht te zijn uitgevoerd conform de overeenkomst en vervalt de mogelijkheid tot klagen;

3. Alle rechtsvorderingen van Klant uit hoofde van enige door hem met Cheapchats.nl aangegane overeenkomst verjaren – behoudens bepalingen van dwingend recht – na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop zij opeisbaar zijn geworden.

9.Prijzen

1. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van Cheapchats.nl uitgedrukt in Euro’s en exclusief BTW en eventuele andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen;

2. Cheapchats.nl is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer na het tot stand komen van de overeenkomst de diensten waarvan Cheapchats.nl bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, in prijs stijgen: stijging van internetkosten, van lonen, van werkgeverslasten, sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten.

3.Cheapchats.nl zal de Klant daarvan schriftelijk 30 (dertig) dagen voorafgaande aan de wijziging in kennis stellen.

10.Facturering en incasso

1. Facturen zullen digitaal (per e-mail) aan Klant verzonden worden. De Klant heeft het recht om aan Cheapchats.nl een specifiek e-mailadres aan te geven waar deze facturen aan dienen te worden gericht;

2. Klant zal maandelijks bij vooruitbetaling de verschuldigde bedragen voldoen aan Cheapchats.nl. Variabele bedragen dienen maandelijks bij achterafbetaling te worden voldaan.

3. Een door Cheapchats.nl gezonden factuur staat gelijk aan een aanvaarding.

4. Indien bedragen niet geïncasseerd kunnen worden, of incasso gestorneerd worden, dan is artikel 11 van toepassing.

11. Betaling, verzuim en gevolgen

1. Betalingen dienen zonder korting of verrekening te geschieden in de rekeneenheid waarin de prijzen zijn uitgedrukt. Uitsluitend betalingen aan Cheapchats.nl zelf werken bevrijdend;

2. Klant is te allen tijde gehouden elke door Cheapchats.nl ingediende factuur te voldoen binnen acht dagen na dagtekening van de factuur, tenzij Klant en Cheapchats.nl schriftelijk anders zijn overeengekomen. Het op de bankafschriften van Cheapchats.nl aangegeven valutabedrag is bepalend en derhalve wordt zijn datering als betalingsdag aangemerkt;

3.Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij in verzuim zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling of waarschuwing nodig is. Voorts is Cheapchats.nl in dat geval gerechtigd om, zonder nadere aankondiging, de uitvoering van de overeenkomst stop te zetten, dan wel de dienstverlening te beperken of te onderbreken;

4.Bij iedere overschrijding van de betalingstermijn is de Klant over het achterstallige bedrag een rente verschuldigd van 1,25% per maand of een gedeelte van een maand;

5.Het afschrift van de door Cheapchats.nl verzonden factuur geldt jegens Klant als volledig bewijs van de verschuldigdheid, de rente en de dag waarop de renteberekening begint;

6. Bezwaren inzake de factuur dienen binnen vijf werkdagen na dagtekening van de factuur te worden gemeld, bij gebreke waarvan het recht om te klagen vervalt;

7. Alle kosten die Cheapchats.nl redelijkerwijs maakt in verband met de incasso in of buiten rechte, van bedragen die op grond van de overeenkomst van partijen verschuldigd zijn en niet op het overeengekomen tijdstip zijn betaald, zijn voor rekening van de Klant. Tot deze kosten behoren onder meer: de kosten van ingebrekestelling en de overig noodzakelijke werkzaamheden van gemachtigden, deurwaarders, advocaten en procureurs zoals deze ter zake aan de leverancier in rekening worden gebracht, alsmede de daarover verschuldigde omzetbelasting, ongeacht of deze kosten worden geliquideerd en ongeacht het eventuele geliquideerde bedrag;

8. Elke verrekeningsbevoegdheid van de Klant, uit welke hoofde dan ook, wordt uitgesloten. De door de Klant gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de oudste onbetaalde facturen, zelfs al vermeldt de Klant dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur;

9. Cheapchats.nl is gerechtigd om zaken, die zij van en voor de Klant onder zich heeft, onder zich te houden tot voldoening van alle betalingsverplichtingen die Klant jegens haar heeft, tenzij de Klant voor de nakoming van die betalingsverplichtingen genoegzame zekerheid heeft gesteld.

12.    Aansprakelijkheid en niet toerekenbare tekortkoming

1.  In situaties waarbij een Klant jegens Cheapchats.nl recht heeft op schadevergoeding geldt dat Cheapchats.nl, onverminderd hetgeen overigens in dit artikel wordt bepaald, voor niet meer aansprakelijk is dan voor schade aan zaken, schade wegens dood of lichamelijk letsel of enig andere directe, aantoonbare en werkelijk geleden schade. Cheapchats.nl is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade, daaronder begrepen schade wegens gederfde winst of besparingen, of andere indirecte of gevolgschade;

2.  Indien en voor zover op Cheapchats.nl enige aansprakelijkheid jegens de Klant mocht blijken te rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag (exclusief BTW) dat met de desbetreffende overeenkomst gemoeid is, met een maximum van het bedrag dat overeenkomt met de omzet over de laatste 12 maanden tijd, met een maximum van € 2.500,- terwijl de aansprakelijkheid nimmer het bedrag dat ter zake van deze aansprakelijkheid op grond van de polisvoorwaarden door de verzekeraar van Cheapchats.nl wordt uitgekeerd, te boven zal kunnen gaan. De beperkingen zien op totalen en gelden niet per gebeurtenis;

3.  Klant erkent dat Cheapchats.nl voor de levering van haar diensten gebruik maakt van software van derden. Cheapchats.nl zal door Klant niet aansprakelijk gehouden kunnen worden voor schade als gevolg van het niet correct functioneren van de software van deze derden;

4.  Cheapchats.nl is nimmer aansprakelijk voor verlies van of beschadiging aan bestanden of gegevens;

5.  Indien Cheapchats.nl ter zake van enige schade waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de wederpartij c.q. deze Algemene Voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de Klant Cheapchats.nl ter zake volledig vrijwaren;

6.  Als niet aan Cheapchats.nl toerekenbare tekortkomingen worden in ieder geval aangemerkt ieder handelen of nalaten van de Klant waardoor schade ontstaat bij derden, storingen in de verbindingen met het Internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatiemaatschappij(en), uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van Cheapchats.nl liggen;

7. Onder overmacht wordt voorts verstaan bedrijfsstoringen, werkstaking, ziekteverzuim van personeel, storingen in of beperkingen van de levering van energie en materialen, stremmingen in het vervoer, brand, explosie, molest, vandalisme, mobilisatie, onlusten, oorlog, uitvoerbeperkingen alsmede alle andere maatregelen van overheidswege die de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk belemmeren, vorst, storm of onwerkbaar weer, overstromingen, iedere verhindering van derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, tekortkomingen van hulppersonen, machinebreuk en het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke zaken;

8. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is altijd dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen één (1) jaar na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Cheapchats.nl aanmeldt.

13. Zorgplicht; geheimhouding

1. Cheapchats.nl zal bij het verrichten van de werkzaamheden voor de Klant de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de Klant in acht nemen.

2. Tevens draagt Cheapchats.nl zorg voor de geheimhouding van alle door de Klant in het kader van de opdracht aan Cheapchats.nl ter beschikking gestelde gegevens en informatie.

3. Cheapchats.nl zal, als houder van de informatie, slechts inzage aan derden verschaffen in de in hiervoor bedoelde gegevens indien: a. Klant de daartoe strekkende schriftelijke toestemming heeft gegeven, of; b. Cheapchats.nl daartoe door het bevoegd gezag verplicht wordt in het kader van een onderzoek naar strafbare gedragingen;

4. Eventuele inzage als bedoeld in de vorige leden zal zich steeds beperken tot de verschaffing van die informatie waartoe Klant toestemming heeft verleend dan wel waartoe Cheapchats.nl wettelijk gehouden is.

5. Het is Cheapchats.nl toegestaan in publicaties, reclame-uitingen of anderszins melding te maken van de Overeenkomst, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

14.Ontbinding van de overeenkomst

1. Tussentijdse opzegging c.q. ontbinding van de overeenkomst door Klant is enkel mogelijk indien Cheapchats.nl toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst;

2. Indien Cheapchats.nl naar de mening van Klant toerekenbaar tekort schiet, deelt zij dit onverwijld per aangetekende brief aan Cheapchats.nl mee. Cheapchats.nl dient daarbij gedurende veertien dagen in de gelegenheid te worden gesteld alsnog behoorlijk na te komen. Blijft Cheapchats.nl ook gedurende deze periode in gebreke dan kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door de Klant worden opgezegd c.q. ontbonden, tenzij die tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze opzegging c.q. ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt;

3. Cheapchats.nl kan de overeenkomst zonder meer ontbinden, zonder voorafgaande opzegging of rechterlijke tussenkomst: a. in het geval Klant nalaat het door hem verschuldigde factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen. In deze gevallen wordt, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, het gehele bedrag van de resterende factuur bedragen direct opeisbaar. b. in geval van stillegging, liquidatie, surseance van betaling dan wel faillissement van (het bedrijf van) de Klant. c. in geval Klant overgaat tot het staken van zijn bedrijf dan wel tot overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk deel daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf. d. indien de Klant, bedrijfsmatig handelend als natuurlijk persoon of op naam van een eenmans-BV, komt te overlijden;

4.  Nietigheid of vernietiging van één of enige bepalingen van deze voorwaarden of van enige bepaling in een tussen partijen gesloten overeenkomst laat de werking van de overige bepalingen van deze voorwaarden of van die overeenkomst onverlet. In geval van nietigheid of vernietiging zullen partijen, in overleg, voor die bepaling(en) een regeling in de plaats te stellen die de strekking van het beding zo goed mogelijk benadert.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle overeenkomsten met Cheapchats.nl is het Nederlandse Recht, zoals geldend voor het Koninkrijk binnen Europa, van toepassing;

2.  Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, of met de betreffende Algemene Voorwaarden en hun uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de rechtbank in het arrondissement Amsterdam. Cheapchats.nl is echter in een voorkomend geval vrij om te kiezen voor de volgens de wet (tevens) bevoegde rechter.